1800 8180 Đăng nhập

Biểu lãi suất cơ sở

Ban hành theo Nghị quyết Ủy ban Giá số 201731 ngày 01/01/2018 về Cơ chế xác định lãi suất cho vay, có hiệu lực từ 01/01/2018 hoặc đến khi có thông báo khác của VIB

Lãi suất cơ sở
8,4%/năm