Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Biểu lãi suất cơ sở
Biểu lãi suất cơ sở

(Ban hành theo QĐ số 2.0039.17.30 ngày 01/04/2017 về Cơ chế xác định lãi suất cho vay, có hiệu lực từ 01/04/2017 hoặc đến khi có thông báo khác của VIB)

Lãi suất

%/ năm

Lãi suất cơ sở

7,5%/năm

 

 

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ