Thể lệ Chương trình tích lũy điểm thưởng Thẻ VIB Rewards Unlimited

Địa bàn khuyến mại
Toàn quốc
Hình thức khuyến mại
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Thời gian khuyến mại
20/11/2018
Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại
Tiền mặt, quà tặng, phiếu quà tặng
Sản phẩm áp dụng
Thẻ tín dụng VIB Rewards Unlimited
Đối tượng được hưởng khuyến mại
Khách hàng là cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài đang sở hữu hoặc sử dụng Thẻ tín dụng VIB Rewards Unlimited còn hiệu lực.
Nội dung chương trình khuyến mại
Nhận 1 điểm thưởng cho mỗi 1.000 VNĐ chi tiêu trong kỳ.
Nhận 5 điểm thưởng cho mỗi 1.000 VNĐ chi tiêu tại siêu thị và trung tâm mua sắm.
Nhận 20 điểm thưởng cho mỗi 1.000 VNĐ thanh toán phí bảo hiểm Prudential từ thẻ tín dụng VIB qua chức năng Thanh toán hóa đơn trên Dịch vụ Ngân hàng điện tử/Ứng dụng ngân hàng di động (MyVIB) của VIB.(Tối đa 300.000 điểm/kỳ sao kê)
Tặng thêm 5.000 điểm cho mỗi 10 triệu đồng chi tiêu tích lũy.
Điều kiện, điều khoản áp dụng

Đối với Chủ thẻ
Toàn bộ giao dịch của Chủ thẻ Phụ sẽ được tính cho Chủ thẻ Chính.

Nếu Thẻ Phụ bị hủy vào bất kỳ lúc nào với bất kỳ lí do nào, Chủ thẻ Chính vẫn có quyền tham gia Chương trình này.

Tất cả số điểm thưởng được hoàn lại tích lũy và/hoặc số điểm thưởng hoàn đã được ghi có trong Tài khoản của Chủ thẻ sẽ lập tức hết hiệu lực và VIB sẽ không phải hoàn trả, gia hạn hoặc bồi thường trong những trường hợp sau:
• Thẻ bị hủy;
• Thẻ bị chuyển thành một loại sản phẩm khác của VIB;
• Chủ thẻ vi phạm Điều kiện điều khoản sử dụng thẻ của sản phẩm Thẻ mà Chủ thẻ đang sử dụng;
• Thẻ không được sử dụng trong suốt 24 tháng.

Khách hàng không được chuyển số điểm thưởng hoàn lại đã được tích lũy từ một tài khoản Thẻ đã hết hạn hoặc bị đóng sang một tài khoản Thẻ hiện tại, hoặc từ một Thẻ tín dụng này sang một Thẻ tín dụng khác.

Đối với giao dịch của Chủ thẻ
Giao dịch thanh toán phí bảo hiểm Prudential từ thẻ tín dụng VIB qua chức năng Thanh toán hóa đơn trên Dịch vụ Ngân hàng điện tử/Ứng dụng ngân hàng di động (MyVIB) của VIB
Giao dịch chi tiêu phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân tại các danh mục hàng hóa theo mã hạng mục đối tác được định nghĩa bởi tổ chức thẻ quốc tế (qua mã MCC) và chi tiết như bảng dưới đây:
- Siêu thị - 5411
- Trung tâm mua sắm – 5311
- Giao dịch chi tiêu khác - loại trừ mã 4900

Những giao dịch chuyển khoản số dư, hoặc giao dịch thanh toán bị trả lại, hoàn tiền lại, bị tranh chấp, hoặc không hợp lệ hoặc giả mạo và các loại thuế hàng hóa, dịch vụ sẽ không được tính. Bất kỳ số điểm thưởng nào đã được tích lũy, được hưởng từ những giao dịch kể trên sẽ bị hủy. Trong trường hợp số điểm thưởng đã được ghi có/quy đổi và/hoặc đã được sử dụng, VIB sẽ ghi nợ vào Tài khoản thẻ của Chủ thẻ tương ứng với số tiền đã được hoàn hoặc giá trị quà tặng tương ứng đã quy đổi trước đó. VIB được toàn quyền, bất kỳ lúc nào, trong việc quyết định giao dịch hoặc phí hoặc giao dịch nào được chấp nhận khi tính toán số điểm thưởng tích lũy hoặc có thể thay đổi cách tính toán của chương trình.

Trong trường hợp giao dịch của Chủ thẻ không được tích lũy điểm thưởng/hoàn tiền theo nội dung Chương trình do Đơn vị chấp nhận thẻ cài đặt mã MCC không đúng, Chủ thẻ vui lòng cung cấp chứng từ/ hóa đơn mua hàng để VIB kiểm tra và điều chỉnh.

Đối với số điểm thưởng tích lũy
Số điểm thưởng sẽ được tích lũy qua từng kỳ sao kê và không vượt quá giới hạn tích lũy tối đa đối với từng sản phẩm cho một kỳ sao kê. VIB có quyền thay đổi số điểm thưởng hoàn lại tích lũy tối đa trong kỳ này mà không cần phải thông báo trước. Chủ thẻ có thể yêu cầu quy đổi số điểm thưởng đã được tích lũy thành quà tặng theo giá trị quà tặng tương ứng. Số điểm thưởng tích lũy không hết hạn.

Số điểm thưởng được sẽ được thể hiện trên sao kê thẻ tín dụng hàng tháng. Trong đó, số điểm thưởng được thể hiện trong mỗi sao kê là số điểm thưởng tính dựa trên các giao dịch thỏa mãn điều kiện được thể hiện trong sao kê này và tích lũy được từ các kỳ sao kê trước, trừ đi số điểm thưởng đã được quy đổi nếu có. Số điểm thưởng của các giao dịch chưa thể hiện trên sao kê này sẽ được tích lũy khi các giao dịch đó được thể hiện trên bảng sao kê tiếp theo. Số điểm thưởng trong mỗi kỳ sao kê được làm tròn xuống.

Số điểm thưởng tích lũy không có giá trị tiền mặt cho đến khi được quy đổi thành công. Chủ thẻ không thể cho, chuyển khoản, chuyển nhượng cho người khác.

Việc giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng số điểm thưởng tích lũy hoặc quy đổi số điểm thưởng tích lũy có thể bị hủy toàn bộ số điểm thưởng mà Chủ thẻ đã tích lũy trong các kỳ sao kê.

Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thưởng:
Các khách hàng được tích lũy số điểm thưởng dựa trên chi tiêu thực tế phát sinh từ ngày triển khai chương trình.

Chủ thẻ có thể quy đổi số điểm thưởng tích lũy thông qua Ứng dụng MyVIB.

 

Thời hạn cuối cùng VIB có trách nhiệm chuyển quà tặng quy đổi cho Chủ thẻ thỏa mãn điều kiện là 30 ngày kể từ ngày Chủ thẻ yêu cầu quy đổi hoặc 45 ngày nếu thời gian quy đổi rơi vào dịp lễ, Tết. Thời hạn này có thể thay đổi theo thông báo của VIB trong từng thời kỳ.

Các quy định khác

Các chương trình này thay thế hoàn toàn chương trình điểm thưởng cũ bắt đầu từ ngày hiệu lực.

VIB được quyền thay đổi và điều chỉnh các điều kiện, điều khoản của chương trình trong thời gian diễn ra chương trình mà VIB coi là hợp lý. Thể  lệ  mới nhất sẽ chỉ được công bố  trên  website  của VIB:  www.vib.com.vn

VIB có toàn quyền ngưng hoặc loại trừ Chủ thẻ khỏi Chương trình này nếu Chủ thẻ Chính hoặc Chủ thẻ Phụ vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến việc phát hành và sử dụng Thẻ của VIB; hoặc Chủ thẻ sử dụng thẻ không đúng với những quy định đã nêu ra trong Chương trình hoàn tiền.

Trong trường hợp VIB nghi ngờ Chủ thẻ có hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng số dặm thưởng tích lũy, VIB có thể yêu cầu KH cung cấp chứng từ giao dịch và hủy toàn bộ số tiền đã tích lũy qua các kỳ nếu KH không cung cấp được chứng từ hợp lý theo yêu cầu của VIB.

VIB bị ràng buộc bởi việc thiết lập Danh mục mã hạng mục đối tác (MCC) của ngân hàng chấp nhận thẻ và theo quy định của VISA/MasterCard/Các tổ chức xác định danh mục giao dịch khác. VIB hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu đơn vị chấp nhận thẻ có mã MCC không trùng khớp với loại hàng hóa/dịch vụ mà đơn vị chấp nhận thẻ cung cấp.

Những dữ liệu và tất cả thông tin của VIB liên quan đến Chương trình tích lũy dặm thưởng bao gồm và ràng buộc tất cả Chủ thẻ. VIB được quyền, với bất kỳ lí do nào và bất kỳ khi nào, không chịu trách nhiệm, ngưng việc tích lũy số dặm thưởng, chỉnh sửa lỗi khi tính toán số dặm thưởng được hoàn hoặc thay đổi cách tính toán.

Quyết định của VIB đối với Chương trình này là quyết định cuối cùng và áp dụng cho các Chủ thẻ.

VIB được miễn trách nhiệm  đối với các trường hợp bất khả  kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình như: cháy nổ, lũ lụt, động đất… làm cho các giao dịch của chủ  thẻ  bị  sai lệch, không thực hiện được hoặc không truyền về hệ thống ngân hàng.

Chủ thẻ nhận ưu đãi dặm thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. VIB sẽ khấu trừ khoản thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật trên trị giá giải thưởng mà Chủ thẻ đã nhận và thay mặt Chủ thẻ nộp theo quy định.

Nếu được Chủ thẻ đồng ý, VIB sẽ sử dụng tên và hình ảnh của Chủ thẻ được cho mục đích quảng cáo thương mại.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, VIB có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.