Thẻ tín dụng / Đăng ký mở thẻ
Đăng ký mở thẻ tín dụng VIB
Vui lòng chọn thẻ tín dụng

VIB Happy Drive

Hoàn tiền 2 triệu đồng cho chi tiêu từ 7 triệu đồng trong 37 ngày đầu mở thẻ

VIB Travel Élite

Hoàn tiền 3 triệu đồng cho chi tiêu từ 7 triệu đồng trong 37 ngày đầu mở thẻ

VIB Cash Back

Hoàn tiền 1,5 triệu đồng cho chi tiêu từ 5 triệu đồng trong 37 ngày đầu mở thẻ

VIB Rewards Unlimited

Hoàn tiền 700.000 VNĐ cho chi tiêu từ 3 triệu đồng trong 37 ngày đầu mở thẻ

VIB Financial Free

Hoàn tiền 300.000 VNĐ cho chi tiêu từ 1 triệu đồng trong 37 ngày đầu mở thẻ