1800 8180 Đăng nhập
So sánh sản phẩm tiết kiệm
 
Tiền gửi trực tuyến
Tiết kiệm mục tiêu
Mô tả chung
Là tài khoản tiền gửi có kỳ hạn.
Gốc được cố định trong toàn bộ một kỳ hạn.
Là tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn.
Gốc được phép tăng linh hoạt trong kỳ hạn gửi.
Loại tiền
VNĐ, USD, AUD, EUR
VNĐ
Tiền gửi tối thiểu
10.000.000 VNĐ
500 USD/500 AUD/500 EUR
1.000.000 VNĐ
Kỳ hạn
Từ 1 tuần đến 36 tháng
Từ 6 tháng đến 60 tháng
Kỳ trả lãi
Lãi trả hàng tháng
Lãi trả hàng quý
Lãi trả cuối kỳ
Lãi trả 6 tháng
Lãi trả 12 tháng
Lãi trả cuối kỳ
Lãi suất
Với kỳ hạn có kỳ trả lãi hàng tháng/hàng quý/cuối kỳ lãi suất cố định trong toàn bộ kỳ hạn gửi
Với kỳ hạn có kỳ trả lãi 6 tháng/12 tháng lãi suất cố định trong một kỳ trả lãi
Thả nổi theo lãi suất thị trường
Tại thời điểm đến hạn
Gốc và lãi trả vào tài khoản thanh toán
Gốc tự động gia hạn, lãi trả vào tài khoản thanh toán
Lãi nhập gốc và tự động gia hạn
Gốc và lãi trả vào tài khoản thanh toán
Gốc tự động gia hạn, lãi trả vào tài khoản thanh toán
Lãi nhập gốc và tự động gia hạn
Tất toán trước hạn
Được phép tất toán trước hạn
Với kỳ hạn có kỳ trả lãi hàng tháng/hàng quý/cuối kỳ lãi không kỳ hạn áp dụng từ ngày mở/ ngày gia hạn gần nhất đến ngày tất toán trước hạn
Với kỳ hạn có kỳ trả lãi 6 tháng/12 tháng, lãi không kỳ hạn áp dụng từ ngày mở/ ngày trả lãi gần nhất đến ngày tất toán trước hạn
Được tất toán trước hạn
Lãi suất không kỳ hạn tính từ ngày mở/ ngày gia hạn gần nhất đến ngày chấm dứt trước hạn