Biểu lãi suất
Biểu lãi suất

Điểm nổi bật:

  1. Lãi suất niêm yết được tính trên cơ sở 1 năm tương đương 365 ngày
  2. Kỳ hạn 12 tháng/ 13 tháng áp dụng với khoản tiền gửi mới từ 500 tỷ VND trở lên hoặc các khoản gia hạn tự động gửi trước ngày 11/10/2016
  3. Lãi suất Tiết kiệm gửi góp bằng 5.2%/năm cho kỳ hạn ≤ 12 tháng và 5.5%/năm cho kỳ hạn >12 tháng
  4. Biểu lãi suất chưa bao gồm lãi suất của chương trình khuyến mại đang áp dụng
  5. Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn tương ứng với loại tiền gửi của khách hàng.

 

Biểu lãi suất tại quầy

Kỳ hạn

 

Dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

 

 

 

 

 

1 tháng

 

 

5.40%

5.40%

5.50%

5.50%

6 tháng

 

 

6.20%

6.20%

6.30%

6.30%

24 tháng

Lĩnh lãi 6 tháng

 

7.23%

7.30%

7.40%

7.40%

Kỳ hạn khác

 

 

 

 

 

 

Tài khoản thanh toán

 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn

 

 

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

Tiết kiệm có kỳ hạn

 

 

 

< 1 tháng

 

 

0.80%

0.80%

0.90%

0.90%

2 tháng

 

 

5.40%

5.40%

5.50%

5.50%

3-5 tháng

 

 

5.50%

5.50%

5.50%

5.50%

7-8 tháng

 

 

6.20%

6.20%

6.30%

6.30%

9-11 tháng

 

 

6.40%

6.40%

6.50%

6.50%

12-13 tháng

 

 

8.40%

8.40%

8.40%

8.40%

15 tháng

 

 

6.70%

6.80%

6.90%

6.90%

18 tháng

 

 

7.00%

7.00%

7.10%

7.10%

24 tháng

 

 

7.30%

7.30%

7.40%

7.40%

36 tháng

 

 

7.40%

7.40%

7.50%

7.50%

Tiền gửi lĩnh lãi linh hoạt

 

 

36 tháng

Lĩnh lãi 12 tháng

 

7.23%

7.50%

7.60%

7.60%

 

Biểu lãi suất trực tuyến (mức lãi suất cao nhất theo mức tiền)

Kỳ hạn

 

Lãi suất tiền gửi trực tuyến trên phiên bản cũ*

Lãi suất tiền gửi trực tuyến mới từ 24/09/2018 **

Kỳ hạn nổi bật

 

 

 

1 tháng

 

 

5.50%

5.50%

6 tháng

 

 

6.40%

6.45%

Kỳ hạn khác

 

 

 

 

< 1 tháng

 

 

1.00%

1.00%

2-5 tháng

 

 

5.50%

5.50%

7-8 tháng

 

 

6.40%

6.40%

9-11 tháng

 

 

6.70%

6.60%

15 tháng

 

 

 

7.00%

18 tháng

 

 

 

7.20%

24 tháng

 

 

 

7.50%

36 tháng

 

 

 

7.60%

 

* Áp dụng với:

  • Tài khoản tiết kiệm trực tuyến mở trước ngày 24/09/2018; hoặc
  • Tài khoản tiết kiệm trực tuyến mở trước ngày 24/09/2018 và tự động gia hạn khi đến hạn; hoặc
  • Tài khoản tiết kiệm trực tuyến mở trên phiên bản MyVIB chưa cập nhật mới từ ngày 24/09/2018

**Áp dụng với: 

  • Tài khoản/ hợp đồng tiền gửi trực tuyến mở trên giao diện Internet banking từ 24/09/2018
  • Tài khoản mở trên MyVIB cập nhật từ 24/09/2018 (sử dụng Android) và từ 27/09/2018 (sử dụng IOS)
Câu hỏi thường gặp
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ