Đăng ký tài khoản thanh toán đã thành công

Thông tin về tài khoản đã được gửi về địa chỉ email đã đăng ký của bạn.

Đơn mở tài khoản số
Số tài khoản
Tên tài khoản
Loại tài khoản
Tài khoản thanh toán
Số dư tối thiểu
Số tiền gửi
Loại tiền

Phương thức xác thực

Vui lòng chuẩn bị 01 bản sao CMND hoặc Hộ chiếu khi bạn tới chi nhánh
của VIB để xác thực thông tin mở tài khoản

Bạn muốn gửi thông tin mở tài khoản tới người khác?
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ