Hoàn thành 95% - Bước 4/4

0%

95%

100%

Xác nhận thông tin

Vui lòng kiểm tra lại thông tin dưới đây và xác nhận yêu cầu mở tài khoản của bạn
Chúng tôi sẽ gửi 6 số xác nhận tới điện thoại của bạn
Có phải số điện thoại là của bạn?

Thông tin cá nhân Thay đổi

Thông tin tài khoản Thay đổi
Tài khoản thanh toán
-
Đến chi nhánh VIB

Thông tin đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử Thay đổi

Tên đăng nhập


Bằng việc nhấn nút XÁC NHẬN, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều kiện và điều khoản mở tài khoản của VIB
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ